Call for Proposals Etkin katılım çağrısı

Due to the COVID-19 pandemic, cancellation of almost all events in worldwide and Turkey caused a gap on free software related events that are hold in April-May. Free Software Association in Turkey (Özgür Yazılım Derneği) will organize ÖzgürKon with the experience from organizing one of the biggest free software conferences in the world, LibrePlanet 2020 remotely.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi sebebiyle, dünya çapında ve Türkiye'de yüzyüze gerçekleştirilen neredeyse bütün etkinliklerin iptal olması, normal şartlarda özgür yazılım etkinlikleri açısından zengin geçen Nisan-Mayıs aylarının boşta kalmasına sebebiyet verdi. Dünyanın özgür yazılım alanındaki en büyük konferanslarından LibrePlanet 2020'nin çevrimiçi düzenlenmesi sürecinden kazanılan tecrübe ile Özgür Yazılım Derneği, 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak ÖzgürKon konferansını düzenliyor.

ÖzgürKon will be held internationally because it is a "événement sans frontières". The conference's languages are English and Turkish. We are planning two parallel tracks, but depending on demands tracks may be increased or decreased.

Fiziksel engeller bulunmadığı için uluslararası olarak düzenlenmesi planlanan ÖzgürKon, İngilizce-Türkçe dillerinde yapılacaktır. Konferansın iki paralel aksta olması planlanmaktadır, talebe göre bu sayı artabilir ya da azalabilir.

In following years, it's planned to organize the event in person internationally.

İlerleyen yıllarda konferansın fiziksel alanda yine uluslararası olarak düzenlenmeye devam edilmesi planlanmaktadır.

This year, the main theme of ÖzgürKon is decided as "COVID-19 pandemic and freedom struggles". In this concept, main topics of the event are:

Bu seneki ÖzgürKon'un ana teması "COVID-19 pandemisi ve özgür yazılım özelinde özgürlük mücadeleleri" olarak belirlenmiştir. Bu ana tema dahilinde konferansın konuları şunlardır:

 • Free software philosophy and struggle Özgür yazılım felsefesi ve mücadelesi
 • Internet freedom İnternet özgürlüğü
 • Hardware freedom and free hardware projects Donanım özgürlüğü ve özgür donanım projeleri
 • Art libre (free art) and its applications Özgür sanat ve uygulamaları
 • Information freedom, information access and free information sharing platforms Bilgi özgürlüğü, bilgiye erişim ve özgür bilgi paylaşım platformları
 • Document freedom, press freedom and free media(s) Belge özgürlüğü, basın özgürlüğü, özgür medya(lar)
 • Free software and hardware in health and medicine fields Sağlık ve tıp alanlarında özgür yazılım ve özgür donanım
 • Literacy of informatics Bilişim okur yazarlığı
 • Digitalization and transformation Dijitalleşme ve dönüşüm
 • Privacy and confidentiality Mahremiyet ve gizlilik
 • Remote education and free software in education Uzaktan eğitim ve eğitimde özgür yazılım
 • Extincting languages and Internet Kaybolmakta olan diller ve İnternet
 • Hack, hack culture and hacktivism Hack ve hack kültürü, hacktivizm
 • Diversity and inclusivity in digital cultures Dijital kültürlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık
 • Free licenses Özgür lisanslar
 • "Public money, public code" project "Halkın parası, halkın kodları" projesi
 • Cryptology, cryptography Kriptoloji, kriptografi
 • Copyright and patents Telif hakları ve patentler
 • Digital libraries and e-librarianship Dijital kütüphaneler ve e-kütüphanecilik

Every session is 50 minutes long. Her bir oturum 50 dakikadır.

Talk (1 session) Konuşma (1 oturum):

Talks that covering main topics of the event which may be interested for a larger part of community. It takes one session including question-answer part. They will be broadcasted live.
Konferansın ana konuları kapsamında geniş bir kitle açısından önem arz eden konuşmalar/sunumlardır. Soru-cevap bölümü dahil süresi 1 oturumdur. Canlı yayınlanır.

Short talk (½ session) Kısa konuşma (½ oturum):

Lightning talk (1/8 session) Yıldırım konuşma (1/8 oturum):

It is enlightening talks that do not exceed 6:30 minutes about any subject that the participants wish to record and broadcast in the conference by their own means. The lightning talks will be broadcasted from the tape. There will be no question-answer sections. In a session, 8 lightning talks will be broadcasted.
İsteyen katılımcıların kendi imkanlarıyla kaydedip konferansta yayınlanması için gönderdiği herhangi bir konu hakkında 6:30 dakikayı aşmayan aydınlatıcı konuşmalardır, banttan yayınlanır. Soru-cevap alınmayacaktır. Bir oturumda sekiz adet yıldırım konuşma yayınlanacaktır.

Freestyle Serbest stil:
These are the sessions that will be broadcasted during the event, selected from a system where the participants can present their opinions and vote on the subject. There are no subject restrictions. If ze gets enough votes, the speaker can play a ukulele and sing a session. A maximum of 8 freestyle speeches will be broadcasted. The difference between lightning talks and free style is that the sessions will go through the approval of the community, not the approval of the event committee.
Etkinlik süresince yayınlanacak, katılımcıların fikir sunup konu oylayabildikleri bir sistemden seçilen konuşmalardır. Konu kısıtlaması yoktur. Eğer yeterli oyu alırsa konuşmacı, ukulele çalıp bize dinletebilir. En çok oy alan en fazla 8 serbest stil konuşma yayınlanacaktır. Yıldırım konuşmalardan farkı; konuların etkinlik komitesi onayından değil, topluluğun onayından geçecek olmasıdır.

Event committee Etkinlik komitesi:

 • Alper Atmaca
 • Neslihan Turan
 • Özcan Oğuz
 • Cemre Demircioğlu